Przejdź do treści

Regulamin konkursu „Pekao ART_stories 2”

 

 1. WSTĘP

Ten regulamin określa zasady konkursu pod nazwą „Pekao ART_stories 2” dalej: „konkurs”.

Konkurs organizujemy my, czyli Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Mamy swoją siedzibę w Warszawie pod adresem: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

Nasze pozostałe dane:

 • KRS: 0000014843 w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
  dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy,
 • NIP: 526-00-06-841,
 • REGON: 000010205,
 • wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych.

Konkurs trwa od 9 listopada 2023 r. do 8 grudnia 2023 r.

Pierwszy post informujący o konkursie opublikujemy 9 listopada 2023 r. na naszym profilu Instagram oraz innych kanałach mediów społecznościowych.

Wszystkie informacje o konkursie, w tym o zasadach uczestnictwa oraz treść regulaminu udostępniamy w postach informujących o konkursie i na stronie internetowej pod adresem www.pekaoartstories.pl w czasie trwania konkursu i 30 dni po zakończeniu.

Konkurs prowadzimy na portalu Instagram oraz na stronie internetowej www.pekaoartstories.pl. Pamiętaj, aby postępować zgodnie z regulaminem.

Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany z serwisem Instagram.

Niektóre słowa zdefiniowaliśmy. Ich wyjaśnienie znajdziesz w słowniczku na końcu tego regulaminu.

 

 1. UCZESTNICY KONKURSU, czyli kto i pod jakimi warunkami może wziąć udział w konkursie.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadających prywatny lub firmowy profil w serwisie Instagram,

i które oświadczą, że:

 1. zapoznałeś/zapoznałaś się i akceptujesz regulamin i wyrażasz zgodę na udział w konkursie,
 2. zgadzasz się, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do udziału w konkursie,
 3. wyrazisz zgodę na upublicznienie przez bank Twojego imienia i nazwiska oraz nickname Instagram na profilu Instagram Banku Pekao S.A.,
 4. wiesz, kto jest Administratorem Danych Osobowych przekazywanych nam w związku z konkursem i poświadczysz, że, jako Administrator zrealizowaliśmy obowiązek informacyjny za pomocą oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do regulaminu,
 5. jesteś wyłącznym autorem zadania konkursowego, o którym mowa w cz. III ust. 1 regulaminu, przysługują Ci autorskie prawa osobiste i majątkowe pracy będącej przedmiotem tego zadania konkursowego, a także, że: zgłaszane zadanie konkursowe nie narusza praw ani dóbr osobistych osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązujesz się zwolnić bank z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw, przepisów prawa oraz z odpowiedzialności związanej z nieprawdziwością swojego oświadczenia,
 6. udzielasz nam niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do tego zadania konkursowego na polach eksploatacji określonych w treści oświadczenia zgodnie z załącznikiem do regulaminu,
 7. praca nie została stworzona w całości lub w części przy użyciu oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję.
 8. Wzór oświadczenia znajdziesz w załączniku nr 1 do regulaminu. Jeśli nie złożysz oświadczenia,
  nie możesz brać udziału w konkursie.
 9. Oświadczenie złożysz przy przesyłaniu pracy konkursowej zaznaczając odpowiednie zgody na stronie pekaoartstories.pl.
 10. Nie będziemy uznawali innych form zgłaszania uczestnictwa niż wskazany w regulaminie.
 11. Nie możesz użyć robota komputerowego (w tym automatu lub bota) na żadnym etapie konkursu. Nie możesz także działać w celu obejścia regulaminu przez używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po serwisie Instagram.
 12. Możesz wycofać zgody wskazane w oświadczeniu, uznamy to za Twoją rezygnację z udziału w konkursie. Wycofać zgody możesz w każdym momencie. Zwróć uwagę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przez nas przed jej cofnięciem.
 13. Jeśli chcesz zrezygnować z udziału w konkursie, prześlij wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej: pekaoartstories.pl. W tytule wiadomości wpisz: Konkurs „Pekao ART_Stories 2” – rezygnacja.
 14. Nie możesz wziąć udziału w konkursie, jeśli jesteś naszym pracownikiem lub osobą bliską pracownika.

 

III. ZASADY KONKURSU, czyli jakie zadanie musi być wykonane.  

 1. Zadaniem jest artystyczna interpretacja produktu banku „Na to, co Cię ucieszy! Czyli na co? Przedstaw w formie artystycznej w jaki sposób wykorzystałbyś dodatkowe środki od Pekao.” (zadanie konkursowe).
 2. Dodatkowe zadania dla zwycięzców konkursu:
 3. W ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej musisz przesłać 1 materiał wideo (min 30s.) + zdjęcia (min. 3 szt.) pokazujące proces realizacji projektu do konkursu Banku Pekao S.A. Może to być materiał, w którym opowiadasz o swoich inspiracjach, pokazujesz jak pracowałeś nad projektem itp. Bank może dokonać zmian w przesłanym wideo w zakresie skrócenia, przemontowania, dodania dynamiki. Materiał końcowy przed publikacją będzie zaakceptowany ze zwycięzcą w konkursie.
 4. Praca może:
 5. Być zrealizowana w dowolnej wizualnej formie artystycznego wyrazu: plakat, obraz, grafika, fotografia, wideo lub zdjęcie rzeźby/instalacji/obiektu. W przypadku obiektów przestrzennych prosimy o przesłanie zdjęcia obiektu.
 6. Praca nie może:
 7. naruszać praw innych osób,
 8. zawierać danych osobowych Twoich i innych osób,
 9. zawierać oznaczeń, logotypów, znaków wodnych oraz nazw innych przedsiębiorców,
 10. wspominać osób publicznych, wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych,
 11. być nośnikiem treści pornograficznych, dyskryminacyjnych, wulgarnych, agresywnych, obraźliwych lub innych, które mogą naruszać dobre obyczaje lub prawo,
 12. być stworzona w całości lub w części przy użyciu oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję.

 

 1. Praca musi być Twojego autorstwa, czyli nie możesz przedstawić pracy, która jest obciążona prawami innych osób.
 2. Możesz zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac konkursowych.

 

 1. ROZLICZENIE KONKURSU, czyli kiedy i jak ogłaszamy wyniki.
 2. Laureatem zostanie uczestnik konkursu, jeśli zgłoszenie do konkursu dokonane przez Ciebie jest zgodne z postanowieniami regulaminu, a Twoja praca będzie najbardziej:
 3. interesująca,
 4. wywołująca pozytywne skojarzenia,
 5. kreatywna,
 6. spójna z zadaniem konkursowym,
 7. oryginalna (nigdy wcześniej niestosowana, w tym przez firmy, które realizowały podobne projekty),
 8. wypełniająca artystyczne kryteria Konkursu.
 9. Jeśli zostaniesz laureatem poinformujemy Cię o tym 18 grudnia 2023 na portalu internetowym Instagram, na profilu banku pod postem konkursowym oraz mailem.
 10. Dodatkowo, jeśli zostanieszlaureatem, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od nas wiadomości mailowej musisz wysłać do nas zaszyfrowaną wiadomość e-mail, w której podasz swoje imię, nazwisko, adres, Pesel (do rozliczenia należnego podatku), numer telefonu kontaktowego, oraz numer rachunku, którego jesteś posiadaczem do wypłaty nagrody w tytule wpisując Konkurs „Pekao ART_Stories 2” – na adres: pekaoartstories.pl. Hasło do odszyfrowania wiadomości należy przesłać w wiadomości prywatnej na profilu instagram Banku Pekao S.A. (@bankpekaosa)
 11. Wypłatę nagrody na wskazany rachunek zrealizujemy w ciągu 30 dni kalendarzowych od przesłania Twojej wiadomości e-mail, w której wskażesz nam wymagane dane.
 12. Nagroda zostanie przekazana na numer rachunku wskazany przez laureata. Dla celów podatkowych data księgowania przelewu będzie traktowana jako data wydania nagrody.
 13. Mamy prawo wykluczyć  laureata, jeśli narusza postanowienia regulaminu. W takiej sytuacji w jego miejsce wchodzi uczestnik konkursu, który w ocenie komisji konkursu zajął kolejne miejsce.

 

 1. NAGRODY W KONKURSIE
 2. Fundatorem nagród jesteśmy my.
 3. Nagrody:
 4. 1 nagroda I stopnia – wyróżnienie zadania konkursowego na profilu IG banku oraz na stronie internetowej pekaoartstories.pl, publikacja wideo przesłanego przez laureata na profilu IG banku z oznaczeniem zwycięzcy.

Wartość nagrody I stopnia wynosi: 20 000 PLN.

 1. 3 nagrody II stopnia – wyróżnienie zadania konkursowego na profilu IG banku oraz na stronie internetowej pekaoartstories.pl, publikacja wideo przesłanego przez laureata na profilu IG banku z oznaczeniem zwycięzcy.

Wartość nagrody II stopnia wynosi: 2 000 PLN.

 1. Do wartości nagrody I stopnia dodajemy dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 2222 PLN
 2. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie w całości przeznaczona na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
 3. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2022.2647 t.j. z dnia 2022.12.16.) Laureat Konkursu I stopnia zostanie obciążony zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Podatek z tego tytułu zostanie potrącony przez Organizatora od łącznej kwoty nagrody, o której mowa w ust. 2 i 3. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej w Konkursie. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi dane niezbędne do wypełnienia przez Organizatora obowiązków płatnika.
 4. Zgodnie z art.21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2022.2647 t.j. z dnia 2022.12.16.) wartość nagrody II stopnia jest wolna od zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
 5. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę.
 6. Bank może wręczyć dodatkowe nie objęte regulaminem nagrody, o których poinformuje uczestników na profilu instagram @bankpekaosa
 7. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO, czyli jak składasz reklamację.
 8. Reklamacje co do przebiegu i wyników konkursu możesz zgłosić wyłącznie w formie elektronicznej
  przez przesłanie wiadomości e-mail na adres: konkurs@pekao.com.pl. Temat wiadomości:
  Konkurs „Pekao ART_Stories 2” – reklamacja.
 9. Reklamacje możesz zgłaszać w ciągu trwania konkursu oraz 5 dni roboczych po jego zakończeniu.
 10. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od ostatecznego terminu ich zgłaszania, czyli do 28 grudnia 2023 r.
 11. Reklamacje rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwały komisja konkursu.
 12. Po rozpatrzeniu reklamacji składający ją zostanie powiadomiony mailem na adres, z którego reklamacja została wysłana.
 13. Za wszelkie roszczenia związane z konkursem odpowiadamy my.

 

VII. KOMISJA KONKURSU, czyli kto czuwa nad przebiegiem konkursu.

 1. W skład komisji konkursu wchodzą:
 2. Martyna Nowakowska – Dyrektor ds. Zarządzania Wizerunkiem w Banku Pekao S.A.
 3. Joanna Gerlee – współwłaścicielka i dyrektor kreatywna agencji Digital Kingdom
 4. Prot Jarnuszkiewicz – Prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 5. Łukasz Pączkowski, znany jako Zulu Kuki – artysta multidyscyplinarny, fotograf, projektant, założyciel agencji kreatywnej i pasjonat nowych technologii
 6. Komisja konkursu:
 7. nadzoruje przebieg konkursu,
 8. decyduje o wykluczeniu uczestnika z udziału w konkursie,
 9. rozstrzyga reklamacje uczestników,
 10. wyłania laureatów i zatwierdza wyniki konkursu.
 11. Uchwały komisji konkursu zapadają w formie głosowania, większością głosów.
 12. Jeśli uczestnik konkursu nie zgadza się z rozstrzygnięciem komisji konkursu, może dochodzić swoich praw i roszczeń na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa.
 13. Z posiedzenia komisji konkursu sporządzony zostanie protokół. Poszczególni członkowie komisji konkursu akceptują protokół elektronicznie.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, czyli co jeszcze warto wiedzieć.

 1. Przetwarzamy dane osobowe uczestników w zakresie niezbędnym do  przeprowadzenia konkursu oraz w przypadku laureatów konkursu także wydania nagrody, zgodnie z zakresem określonym  w oświadczeniu.
 2. Jesteśmy administratorem danych osobowych, które przetwarzamy zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1);). Dane osobowe uczestników); są zabezpieczone przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Uczestnik może skontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: IOD@pekao.com.pl lub listem tradycyjnym: Inspektor Ochrony Danych, Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.
 3. Masz prawo sprawdzić swoje dane i je poprawić. Wniosek o poprawę danych prześlij mailem na adres: konkurs@pekao.com.pl.
 4. Jeśli o pewnych kwestiach nie wspomnieliśmy w regulaminie to stosujemy obowiązujące przepisy prawa. Pełna klauzula informacyjna znajduje się w załączniku nr 1.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu.

 

 1. SŁOWNICZEK, czyli co znaczą pojęcia użyte w regulaminie

Określenia użyte w regulaminie i w załącznikach do niego oznaczają:

 1. konkurs– wydarzenie pod nazwą „Pekao ART_Stories 2” którego celem jest stworzenie prac artystycznych oraz zaangażowanie osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych poprzez spełnienie zasad uczestnictwa oraz przesłanie właściwego zgłoszenia, organizowane na podstawie regulaminu,
 2. Instagram – serwis społecznościowy dostępny pod adresem instagram.com, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, na którym odbywa się konkurs,
 3. komisja konkursu – organ, o którym mowa w cz. VII regulaminu,
 4. laureat – uczestnik, który zgodnie z regulaminem uzyskał prawo do nagrody,
 5. my – organizator konkursu, czyli Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
 6. nagroda –  nagroda określona w cz. V regulaminu,
 7. oświadczenie– zestaw oświadczeń wiedzy i woli składanych przez przedstawiciela ustawowego uczestnika, która jest warunkiem wzięcia udziału w konkursu, którego treść stanowi załącznik nr 1 do regulaminu,
 8. regulamin– regulamin konkursu „Pekao ART_Stories 2”,
 9. uczestnik – osoba wskazana w cz. II ust. 1 regulaminu,
 10. pracownik– zgodnie z art. 2 Kodeksu Pracy pracownikiem jest „osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę”,
 11. osoba bliska – małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo uczestnika, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia lub stałym pożyciu z uczestnikiem, rodzic małżonka uczestnika lub osoby pozostającej w stałym pożyciu z nią.

 

 

Załącznik nr 1 Oświadczenia do zaznaczenia na stronie internetowej www.pekaoartstories.pl

 

 1. Przyjmuję do wiadomości treść regulaminu konkursu „Pekao ART_Stories 2” i akceptuję jego zasady oraz wyrażam zgodę na udział w konkursie.

☐ TAK              ☐ NIE

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., z siedzibą w Warszawie ul. Żubra 1, moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do udziału w konkursie „Pekao ART_Stories 2” oraz otrzymania i realizacji nagrody. Na podstawie zgody mogą być przetwarzane przez nas następujące rodzaje Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres mailowy, nickname na portalu  Instagram oraz pozostałe dane niezbędne do weryfikacji spełnienia wymogów wskazanych w punkcie II.1. Regulaminu.

☐ TAK             ☐ NIE

 1. Przyjmujesz do wiadomości oraz zgadzasz się, że jeśli wygrasz nagrodę poprosimy Cię o podanie numeru rachunku, którego jesteś posiadaczem, oraz numeru Pesel niezbędnego do rozliczenia podatku.

☐ TAK             ☐ NIE

 1. Wyrażam zgodę na upublicznienie przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1, moich danych osobowych w postaci – imienia i nazwiska oraz nickname używanego na portalu  Instagram w celu realizacji założeń konkursu, na profilu w serwisie Instagram pod adresem instagram.com/bankpekaosa, oraz na stronie internetowej www.pekaoartstories.pl, wyróżnienie zadania konkursowego na profilu IG banku oraz na stronie internetowej www.pekaoartstories.pl.

☐ TAK             ☐ NIE

 1. Przyjmuję do wiadomości treść informacji administratora danych osobowych, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych, w której wskazano kto jest administratorem moich danych osobowych oraz potwierdzam spełnienie obowiązku informacyjnego przez administratora. Wiem, że przysługuje mi prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w dowolnym momencie oraz, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

☐ TAK             ☐ NIE

 

 1. Udzielam Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Żubra 1, wpisanemu pod numerem KRS 0000014843 („Organizator Konkursu”), wyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do zgłoszonego przez uczestnika konkursu zadania konkursowego „Pekao ART_Stories 2” oraz materiałów dodatkowych przesłanych przez zwycięzcę i wyróżnionych laureatów, będącego utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231 j.t. ze zm.), na następujących polach eksploatacji:
 2. utrwalenie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym oraz zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w tym: na dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu;
 3. publiczne wystawianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
  i w czasie przez siebie wybranym;
 4. wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej; wykorzystanie na stronach internetowych; wykorzystanie w utworach multimedialnych;
 5. wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
 6. wykorzystywanie w całości i we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy; wykorzystanie materiałów w mediach wewnętrznych, w tym w Intranecie. Jednocześnie oświadczam, że uczestnik konkursu jest wyłącznym autorem zadania konkursowego i przysługują mu autorskie prawa osobiste oraz majątkowe do tego zadania. Oświadczam również, że zgłaszane zadanie konkursowe nie narusza praw ani dóbr osobistych osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa, a także zobowiązuję się zwolnić bank z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw, przepisów prawa oraz z odpowiedzialności związanej z nieprawdziwością niniejszego oświadczenia.

 ☐ TAK            ☐ NIE

 1. Oświadczam, że żadne elementy mojej pracy nie zostały stworzone przy użyciu oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję.

 ☐ TAK             ☐ NIE

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych jesteśmy my czyli Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-066) przy ul. Żubra 1 (my).

 

Jak możesz skontaktować się z nami jako administratorem Twoich danych

 • e-mail: info@pekao.com.pl
 • numer telefonu: 801 365 365 lub (22) 59 12 232
 • list tradycyjny: Bank Pekao S.A. – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych możesz kontaktować się we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych, przez:

 • e-mail: IOD@pekao.com.pl, lub
 • listem tradycyjnym: Inspektor Ochrony Danych Bank Pekao SA – Centrala,
  Żubra 1, 01-066 Warszawa

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane

Przetwarzamy Twoje dane:

 1. na podstawie zgody, aby umożliwić udział w konkursie „Pekao ART_Stories 2” oraz otrzymania i realizacji nagrody;
 2. na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ; ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, aby:
 • archiwizować Twoje dane,
 • rozpatrywać ewentualne skargi i reklamacje – użyjemy Twoich danych, jeśli złożysz reklamację lub skargę,
 • rozliczyć podatek od uzyskanej przez Ciebie nagrody.
 1. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, aby między innymi móc dochodzić roszczeń i bronić przed roszczeniami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 

Komu możemy przekazać Twoje dane

 

Możemy  przekazać Twoje dane innym firmom, np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia IT, a także agencji marketingowej – Digital Kingdom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jednak to my decydujemy co te firmy, mogą robić z danymi.

W przypadku przyznania nagrody, Twoje dane osobowe mogą być także udostępniane organom podatkowym.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie www.pekao.com.pl.

 

Czy przekazujemy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy

Możemy przekazać Twoje dane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym korzystając np. z niektórych podwykonawców, dostawców systemów informatycznych, którzy wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia danych osobowych. Przekazujemy wtedy Twoje dane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Twoje dane przechowujemy tak długo, jak pozwala na to prawo.

Twoje dane osobowe:

 1. w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Ciebie zgody,
 2. w zakresie danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze przetwarzane one będą do czasu wypełnienia tych obowiązków,
 3. w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Banku Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 4. będą przechowywane do czasu upłynięcia terminu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa wyżej wskazanych.

 

 

 

Jakie są twoje prawa           

 1. Masz prawo do dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek dostarczymy Ci kopię danych osobowych, które przetwarzamy.
 2. Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem wymienionych sposobów kontaktu z nami lub wysyłając maila na adres konkurs@pekao.com.pl. Wycofanie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Jeśli chcesz skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe znajdziesz powyżej.
 4. Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), czyli organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych

 

Czy podanie danych jest konieczne

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli przyjąć Twojego zgłoszenia do konkursu „Pekao ART_Stories 2” i przyznać nagrody.